AVÍS LEGAL

Titularitat del domini web

En compliment del deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, indiquem les dades següents:

L'empresa titular del domini web https://www.patrimoniindustria... és la Universitat de Lleida (en endavant, UdL) amb NIF Q-7550001-G i domicili social a la plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida (Espanya).

Informació sobre la resta d’enllaços continguts en el domini web i responsabilitat dels continguts

La UdL no es fa responsable de les pàgines web no pròpies a les quals es pot accedir a través dels enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una pàgina web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari, i la UdL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè al domini web de UdL ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través seu, incloent-hi altres enllaços o pàgines web, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un enllaç, tant en connectar-se al web de la UdL com en accedir a la informació d'altres webs des del web de la UdL.

La UdL no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis o productes de tercers als quals es pugui accedir directament a través de bàners, enllaços, hiperenllaços, entramat o similars des dels webs de la UdL, ja que queda prohibida la seua inclusió sense el consentiment previ, exprés i per escrit de la UdL.

La UdL es reserva el dret a fer canvis en el lloc web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seua informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts prestats per la UdL, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seues pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en aquesta matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de la UdL.

Queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discos durs d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per UdL, així com la seua traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, quan els actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents webs esmentats, i especialment dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la UdL o de tercers titulars d'aquests que han autoritzat degudament la seua inclusió en els diferents webs mitjançant llicències Creative Commons CC BY.4.0 i/o les pròpies de la font cedent, subjectes a les seues condicions d'ús.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d'aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d'autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que hi resultin aplicables. L'incompliment implica actes greus il·lícits i subjectes a sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o fer un ús comercial, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de la UdL.

Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt o els anteriors serà considerada com a lesió dels drets legítims de propietat intel·lectual de la UdL sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

Legislació aplicable

La legislació aplicable, tant per al present domini web com per als enllaços de responsabilitat de la UdL, és l'espanyola.

Jurisdicció competent

Qualsevol disputa o discrepància que sorgeixi de l'aplicació o interpretació dels termes que conformen aquest avís legal es resoldrà en els tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya), que tindran competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció.

Responsable del tractament

«Projecte d’investigació universitària “El llegat mediàtic del Patrimoni industrial. Aplicació de tècniques de mineria de dades sobre fons documentals històrics per reconstruir la història del patrimoni industrial català”. És un dels projectes guanyador de la convocatòria del 2016 del programa RecerCaixa i amb la col·laboració de l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques).» Convocatòria gestionada des del Vicerectorat d’Activitats Culturals i Projecció Universitària. Investigador principal: Jordi Martí Hennenberg.

info@patrimoniindustrial.cat

Dades de contacte

Delegat de Protecció de Dades: dpd@udl.cat

Plaça de Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida

CONDICIONS D'ÚS WEB I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Usuaris

L'accés –i/o ús– a aquest portal titularitat de la Universitat de Lleida (UdL) us atribueix la condició d'usuari amb l'acceptació de les condicions generals d'ús aquí reflectides en el mateix moment en què l'usuari accedeix al web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions d'ús web i política de privacitat en cadascuna de les ocasions.

Els usuaris del web de UdL hi ha d'accedir conforme a la llei, i s'obliguen en tot moment a no accedir al web o als continguts de forma contrària a l'establerta i amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici de UdL o de usuaris tercers.

Tant l'accés als webs com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts que incloguin, seran d'exclusiva responsabilitat de qui els facin. Per tant, l'ús que puguin fer de la informació, imatges, continguts i productes ressenyats i accessibles a través d'aquesta estarà supeditat a la legalitat aplicable, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l'usuari, el qual serà completament responsable d'aquest accés i ús correcte. L'usuari està obligat a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la UdL, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. La UdL no assumeix responsabilitats, sia directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts fet per l'usuari o tercers.

La UdL és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i serveis que s'hi ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic o dels diferents formularis de contacte.

La UdL, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seues pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

La informació sobre la resta d’enllaços continguts en el domini web i responsabilitat sobre els continguts

La UdL no es fa responsable de les pàgines web no pròpies a les quals es pot accedir a través del lloc web mitjançant enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una pàgina web no pròpia es fa sota la voluntat i el risc exclusiu de l'usuari, i la UdL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè a la web de UdL ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un enllaç o de la informació obtinguda a través seu, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un enllaç, tant en connectar-se al web de UdL com en accedir a la informació d'altres webs des del web de la UdL.

La UdL no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, hiperenllaços, entramat o similars des dels webs de la UdL, ja que queda prohibida la seua inclusió sense el consentiment previ, exprés i per escrit de UdL.

La UdL es reserva el dret a fer canvis en el lloc web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seua informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts prestats per la UdL, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de UdL.

Queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per UdL, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites esmentats i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de UdL o de tercers titulars d'aquests que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites mitjançant llicències Creative Commons CC BY.4.0 i / o les pròpies de la font cedent, subjectes a les seves condicions d'ús .

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d'aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d'autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de la UdL.

Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt o anterior serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual de UdL sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

Modificacions

La UdL creadora del lloc web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Aspectes tècnics

La UdL declina qualsevol responsabilitat en el cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, UdL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d'informació com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a UdL.

La UdL no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que UdL realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per la UdL per al seu funcionament.

Informació sobre l'ús de les xarxes socials

La UdL només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus titulars.

La UdL col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

La UdL es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

La UdL recomana, seguint instruccions de les autoritats en matèria de protecció de dades, per a l'ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l'execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi a l'ús):

• Es recomana a tots els usuaris recórrer a l'ús de pseudònims o nicks personals amb els que operar a través d'Internet, permetent-los disposar d'una autèntica "identitat digital", que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.

• Es recomana als usuaris tenir especial cura a l'hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.

• Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d'usuari, com posteriorment, les condicions generals d'ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.

• Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social, de tal manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com "amics" o "contactes directes" prèviament per l'usuari.

• Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.

• Es recomana no publicar en el perfil d'usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d'oci que sol freqüentar.

• Als usuaris d'eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d'informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.

• Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l'usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.

• Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d'usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.

• Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.

• Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

• Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s'han de subministrar les dades a desconeguts.

• S'ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s'explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.

• Si l'usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part d'una xarxa social ha de preguntar als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.

• No s'han de comunicar a tercers els noms d'usuari i contrasenya, ni compartir entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s'han de comunicar a tercers i / o desconeguts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del tractament de les dades personals recollides a través del web

La UdL, persona jurídica encarregada de la recollida i processament de les dades personals, és l'empresa responsable del tractament de les dades personals que l'usuari proporciona a través de la present pàgina web, responsabilitzant-se dels mateixos d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Delegat de Protecció de Dades

Dades de contacte

Delegat de Protecció de Dades: dpd@udl.cat

Plaça Víctor Siurana 1. 25003 Lleida

Dades personals tractades i finalitat del tractament

La UdL, segons la forma en què l'usuari proporciona les seves dades personals, les tracta segons les següents categories. La finalitat del tractament varia segons el canal que l'usuari les hagi proporcionat:

Participa amb nosaltres:

• Finalitat:

o Gestió de les dades de l'usuari per fer efectiva la seva participació a la pàgina web i en el projecte.

• Categoria de les dades:

o Nom.

o Cognoms.

o Correu electrònic.

Contacte:

• Finalitat:

o Gestió de les dades de l'usuari per a tramitar la seva consulta i donar-li una resposta.

• Categoria de les dades:

o Nom.

o Cognoms.

o Correu electrònic.

Legitimació del tractament

La base legal per als tractaments realitzats i descrits en el punt anterior és la utilització dels nostres canals de participació i contacte i el consentiment de l'usuari atorgat a través de l'acceptació de la Política de Privacitat del web, sent el tractament de les dades necessari per participar en el projecte i per tramitar la consulta realitzada. La manca d'acceptació de la present Política de Privacitat (obligatòria) donarà lloc a la impossibilitat de participar en el projecte i portar a terme qualsevol consulta.

Conservació de les dades

Conservem les dades de l'usuari facilitades fins a la prescripció de les accions legals que es puguin derivar.

Destinataris de les comunicacions

No es facilita informació amb fins comercials a terceres parts alienes al grup UdL.

Drets dels interessats

L'usuari, en qualsevol moment, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) de la UdL, revocar el consentiment facilitat i exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al DPD en la direcció establerta en la present Política o, bé, a la següent adreça de correu electrònic dgp@udl.cat.

Així mateix, l'usuari té dret a oposar-se al màrqueting directe.

En cas que l'usuari consideri que s'han vulnerat els seus drets també té dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control competent.

Procedència de les dades

En principi, les dades sempre procedeixen del titular d'aquests. En cas de rebre una comunicació per part de la UdL i no tenir constància d'haver-nos facilitat les seves dades, és possible que un tercer hagi usurpat el seu estat / identitat. En aquest cas, li preguem ens ho comuniqui a través dels mitjans facilitats en la present Política de Privacitat.

En aquest sentit, l'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d'un tercer, l'usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

POLÍTICA DE GALETES

Definició i funció de les galetes

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, us informem que aquest lloc web emmagatzema informació de les adreces IP dels ordinadors i dispositius mòbils (tauletes, telèfons mòbils, etc.) i fa servir galetes amb l'objectiu de prestar un millor servei i oferir-vos una millor experiència en la navegació. Les galetes ens ajuden a identificar-vos (si us heu registrat en el nostre lloc web) i/o a recordar les vostre preferències durant la navegació (llengua, país, etc.).

Les galetes són petits arxius de text que contenen informació i que es generen a l'ordinador o terminal dels usuaris quan naveguen pel lloc web. Amb la navegació per aquest web doneu el consentiment per rebre aquestes galetes, a través de les quals la Universitat de Lleida (UdL) només obté i conserva la informació sota les condicions descrites en la present política de galetes.

La informació recollida a les galetes ens permet, a més, millorar el web, mitjançant estimacions sobre nombres i patrons d'ús, l'adaptació del lloc web als interessos individuals dels usuaris, l'acceleració de les cerques...

Encara que en la present política de galetes s'utilitza el terme general de galeta, ja que és el principal mètode d'emmagatzematge d'informació que utilitza el nostre web, també és utilitzat l'espai d'emmagatzematge local del navegador amb la mateixa finalitat que les galetes. Per això, tota la informació inclosa en aquesta secció és aplicable igualment a aquest emmagatzematge local.

Quins tipus de galetes utilitzem?

Segons el termini de temps que romanen actives:

- Galetes de sessió: Són un tipus de galetes dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre accedeix a la nostra web i romanen a l'arxiu de galetes del navegador fins que abandoneu la pàgina (per exemple, les galetes d'identificació).

- Galetes persistents: Són un tipus de galetes en el qual les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i s'hi pot accedir i es poden tractar durant un període determinat de temps.

Segons la seua finalitat i l'entitat que les gestiona:

- Galetes de tercers: Són aquelles que s'envien a l'ordinador o terminal des d'un domini o una pàgina web que no és gestionada per nosaltres, sinó per una entitat col·laboradora. Per exemple, les usades per Google, que instal·la galetes que ens ajuden a analitzar el funcionament del nostre lloc web i millorar l'efectivitat de les nostres campanyes de màrqueting.

- Galetes d'anàlisi: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i fer el mesurament i l'anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del nostre web. Per a això, analitzem la navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o serveis que oferim. Alguns exemples:

El nombre de visitants únics de cada pàgina/secció, que s'utilitza per fer un recompte de les vegades que el lloc és visitat per un usuari, així com la primera i última vegada de la visita. Això ajuda a conèixer les àrees de més èxit i a augmentar i millorar el contingut, amb el resultat que els usuaris obtinguin una experiència i un servei més satisfactoris.

La data i hora d'accés al nostre web, per tal de permetre esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustaments precisos per evitar problemes de saturació a les hores punta.

La font de tràfic, que enregistra l'origen dels usuari, és a dir, l'adreça d'Internet des de la qual parteix l’enllaç que dirigeix al nostre web, per tal de potenciar els diferents enllaços i bàners que apunten al nostre servidor i que ofereixen millors resultats.

Configuració o desactivació de les galetes

Es pot configurar el navegador perquè avisi de la recepció de galetes i també perquè les rebutgi. No obstant això, us advertim que la desactivació de les galetes pot provocar la limitació, o fins i tot la impossibilitat, d'accedir a algunes de les funcionalitats del nostre web, i fins i tot alguns dels serveis poden deixar de funcionar.

Per a més detalls sobre la configuració de les galetes, consulteu el menú "Ajuda".

També us proposem consultar els següents llocs web: Aboutcookies, Youronlinechoices, Network Advertising Initiative o Digital Advertising Alliance. Hi trobareu més informació general i explicacions detallades sobre com eliminar les galetes de l'ordinador.

Galetes de tercers o d'empreses col·laboradores

Google:

Google ofereix un gran nombre de productes per ajudar-nos a administrar els anuncis i els llocs web, entre els quals hi ha Google Analytics. En visitar el nostre lloc web poden enviar-se algunes galetes al vostre navegador.

Google Analytics és l'eina d'analítica que ajuda el nostre lloc web a entendre la manera en què els usuaris interactuen amb les seues propietats. Pot utilitzar un conjunt de galetes per recopilar informació i informar de les estadístiques d'ús dels llocs web sense identificar personalment els visitants de Google. Consulteu més informació sobre les galetes de Google Analytics.

Taula de galetes utilitzades per la Universitat de Lleida

GALETES IDENTIFICATIVES I D’AUTENTICACIÓ

Galetes utilitzades per identificar els usuaris durant la sessió, per evitar repetir processos d'identificació en el lloc web i accelerar alguns processos.

DENOMINACIÓ DE LES GALETES

NOM TÈCNIC DE LES GALETES

FINALITAT

Galetes de sessió

CRAFT_CSRF_PROTECTION

Protecció contra el cross-site request forgery attacks (CSRF).

Galetes de sessió

CraftSessionId

Per obtenir/establir l'ID de sessió per a la sessió actual.

GALETES DE NAVEGACIÓ

Galetes utilitzades en la navegació dels usuaris durant la sessió. Serveixen per recordar les seleccions fetes, les opcions i els serveis visitats del nostre lloc web, etc.

DENOMINACIÓ DE LES GALETES

NOM TÈCNIC DE LES GALETES

FINALITAT

Galetes de consentiment

cookieconsent_status

Recordatori d'acceptació del missatge d'ús de les galetes.

GALETES SEGONS PREFERÈNCIES

Galetes de millora del rendiment

DENOMINACIÓ DE LES GALETES

NOM TÈCNIC DE LES GALETES

FINALITAT

--

--

--

GALETES D’ANÀLISI

Galetes que obtenen informació genèrica sobre els accessos dels usuaris al lloc web per proporcionar-nos posteriorment informació agregada d'aquests accessos amb finalitats estadístiques.

DENOMINACIÓ DE LES GALETES

NOM TÈCNIC DE LES GALETES

FINALITAT

--

--

--