En construcció

A TENIR EN COMPTE SI COMPARTEIXES DADES

Al compartir les dades estàs acceptant que el seu contingut estarà subjecte a la llicència Creative Commons CC BY.4.0. És a dir, faràs una cessió de drets del contingut; les dades es podran copiar i redistribuir en qualsevol mitjà i format i també es podran remesclar, transformar per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial. Això sí, sempre hi haurà un reconeixement de la teva autoria.

QUINES DADES POTS COMPARTIR

- Si afegeixes una nova localització en el mapa; Aquesta és la informació mínima que hauràs d’omplir:

Informació bàsica de l’immoble. No subjecte a autoria

ATRIBUT

DESCRIPCIÓ

DENOMINACIÓ

Nom identificatiu de l’element

ALTRES NOMS

Altres noms, en cas de tenir-ne

COMARCA

Atributs fixes segons Idescat

MUNICIPI

Atributs fixes segons Idescat

BARRI

Atributs fixes segons Idescat

LATITUD (Y) I LONGITUD (X)

Al localitzar l’element al mapa s’omple aquest atribut directament

ADREÇA

En cas de tenir la informació

ACTIVITAT ORIGINAL *

Atributs fixes definits per l’equip d’investigació

ACTIVITAT ACTUAL *

Atributs fixes definits per l’equip d’investigació

CATEGORIA DE PROTECCIÓ *

Atributs fixes definits per l’equip d’investigació

ESTAT DE CONSERVACIÓ *

Atributs fixes definits per l’equip d’investigació

ANY DE CONSTRUCCIÓ

En cas de tenir la informació

- Si agregues informació a una localització del mapa; Aquesta és la informació que pots aportar:

DOCUMENTACIÓ

CONDICIONS D’ÚS

FOTOGRAFIES:

Imatges del recurs seleccionat.

Poden ser exteriors i/o interiors i de qualsevol època.

Cal tenir-ne els drets d’autor

En cas de no ser-ne l’autor cal especificar la font i els permisos d’ús

No poden sortir persones. En el cas que en les fotografies apareguin persones identificades i/o identificables, s’ha de tenir el consentiment.

L’usuari és el responsable dels drets d’autor mal especificats

BIBLIOGRAFIA:

Noms dels llibres, revistes, articles d’investigació que donen informació sobre aquest element.

No es mostra cap document

Es mostren links a catàlegs de biblioteques digitals

Es mostren referències bibliogràfiques

PREMSA DIGITALITZADA:

Links a les diferents notícies que fan referència a l’element seleccionat. Són notícies extretes d’hemeroteques digitals.

També es poden adjuntar escanejats de diaris o revistes locals

Es mostren links a hemeroteques digitals

En cas de mostrar una notícia digitalitzada (pdf) cal indicar revista o diari, autor i any

LINKS D’INTERÈS:

Links a pàgines web de referència o blogs especialitzats

També links a pàgines de referència que incloguin una descripció del recurs seleccionat

Es mostren links a webs d’interès

DOCUMENTS D’ARXIU:

Documents d’arxiu que aporten informació del recurs seleccionat.

Poden ser registres notarials, plànols de l’immoble, cartografia de l’entorn, catàlegs de protecció patrimonial, documents empresarials, etc., ...

Es mostren links a catàlegs d’arxius digitals

Es mostren links a documents publicats en obert

En cas de mostrar un document d’arxiu digitalitzat (pdf) cal indicar fons, autor i any

MÉS INFORMACIÓ:

En cas que l’usuari vulgui aportar més informació de caràcter personal o sigui coneixedor de dades sobre el recurs seleccionat

En cas de mostrar un document digitalitzat (pdf) cal indicar fons, autor i any

CONDICIONS D'ÚS WEB I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Usuaris

L'accés –i/o ús– a aquest portal titularitat de la Universitat de Lleida (UdL) us atribueix la condició d'usuari amb l'acceptació de les condicions generals d'ús aquí reflectides en el mateix moment en què l'usuari accedeix al web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions d'ús web i política de privacitat en cadascuna de les ocasions.

Els usuaris del web de UdL hi ha d'accedir conforme a la llei, i s'obliguen en tot moment a no accedir al web o als continguts de forma contrària a l'establerta i amb finalitats il·lícites, lesives de drets i llibertats tercers, o que puguin malmetre, deteriorar, saturar o alentir el web, en perjudici de UdL o de usuaris tercers.

Tant l'accés als webs com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts que incloguin, seran d'exclusiva responsabilitat de qui els facin. Per tant, l'ús que puguin fer de la informació, imatges, continguts i productes ressenyats i accessibles a través d'aquesta estarà supeditat a la legalitat aplicable, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l'usuari, el qual serà completament responsable d'aquest accés i ús correcte. L'usuari està obligat a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la UdL, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. La UdL no assumeix responsabilitats, sia directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts fet per l'usuari o tercers.

La UdL és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i serveis que s'hi ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic o dels diferents formularis de contacte.

La UdL, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seues pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

La informació sobre la resta d’enllaços continguts en el domini web i responsabilitat sobre els continguts

La UdL no es fa responsable de les pàgines web no pròpies a les quals es pot accedir a través del lloc web mitjançant enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una pàgina web no pròpia es fa sota la voluntat i el risc exclusiu de l'usuari, i la UdL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè a la web de UdL ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un enllaç o de la informació obtinguda a través seu, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un enllaç, tant en connectar-se al web de UdL com en accedir a la informació d'altres webs des del web de la UdL.

La UdL no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, hiperenllaços, entramat o similars des dels webs de la UdL, ja que queda prohibida la seua inclusió sense el consentiment previ, exprés i per escrit de UdL.

La UdL es reserva el dret a fer canvis en el lloc web, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seua informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Els continguts prestats per la UdL, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de UdL.

Queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per UdL, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites esmentats i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de UdL o de tercers titulars d'aquests que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites mitjançant llicències Creative Commons CC BY.4.0 i / o les pròpies de la font cedent, subjectes a les seves condicions d'ús .

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització d'aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d'autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de la UdL.

Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt o anterior serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual de UdL sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

Modificacions

La UdL creadora del lloc web es reserva el dret d'efectuar sense previ avís, sempre que no afectin les dades personals dels usuaris, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Aspectes tècnics

La UdL declina qualsevol responsabilitat en el cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, UdL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d'informació com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a UdL.

La UdL no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que UdL realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per la UdL per al seu funcionament.

Informació sobre l'ús de les xarxes socials

La UdL només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus titulars.

La UdL col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

La UdL es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

La UdL recomana, seguint instruccions de les autoritats en matèria de protecció de dades, per a l'ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l'execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi a l'ús):

• Es recomana a tots els usuaris recórrer a l'ús de pseudònims o nicks personals amb els que operar a través d'Internet, permetent-los disposar d'una autèntica "identitat digital", que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.

• Es recomana als usuaris tenir especial cura a l'hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.

• Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d'usuari, com posteriorment, les condicions generals d'ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.

• Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social, de tal manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com "amics" o "contactes directes" prèviament per l'usuari.

• Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari, qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.

• Es recomana no publicar en el perfil d'usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d'oci que sol freqüentar.

• Als usuaris d'eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d'informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.

• Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l'usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.

• Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d'usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.

• Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.

• Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

• Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s'han de subministrar les dades a desconeguts.

• S'ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s'explica qui són els titulars de la mateixa i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.

• Si l'usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part d'una xarxa social ha de preguntar als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.

• No s'han de comunicar a tercers els noms d'usuari i contrasenya, ni compartir entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s'han de comunicar a tercers i / o desconeguts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del tractament de les dades personals recollides a través del web

La UdL, persona jurídica encarregada de la recollida i processament de les dades personals, és l'empresa responsable del tractament de les dades personals que l'usuari proporciona a través de la present pàgina web, responsabilitzant-se dels mateixos d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Delegat de Protecció de Dades

Dades de contacte

Delegat de Protecció de Dades: dpd@udl.cat

Plaça Víctor Siurana 1. 25003 Lleida

Dades personals tractades i finalitat del tractament

La UdL, segons la forma en què l'usuari proporciona les seves dades personals, les tracta segons les següents categories. La finalitat del tractament varia segons el canal que l'usuari les hagi proporcionat:

Participa amb nosaltres:

• Finalitat:

o Gestió de les dades de l'usuari per fer efectiva la seva participació a la pàgina web i en el projecte.

• Categoria de les dades:

o Nom.

o Cognoms.

o Correu electrònic.

Contacte:

• Finalitat:

o Gestió de les dades de l'usuari per a tramitar la seva consulta i donar-li una resposta.

• Categoria de les dades:

o Nom.

o Cognoms.

o Correu electrònic.

Legitimació del tractament

La base legal per als tractaments realitzats i descrits en el punt anterior és la utilització dels nostres canals de participació i contacte i el consentiment de l'usuari atorgat a través de l'acceptació de la Política de Privacitat del web, sent el tractament de les dades necessari per participar en el projecte i per tramitar la consulta realitzada. La manca d'acceptació de la present Política de Privacitat (obligatòria) donarà lloc a la impossibilitat de participar en el projecte i portar a terme qualsevol consulta.

Conservació de les dades

Conservem les dades de l'usuari facilitades fins a la prescripció de les accions legals que es puguin derivar.

Destinataris de les comunicacions

No es facilita informació amb fins comercials a terceres parts alienes al grup UdL.

Drets dels interessats

L'usuari, en qualsevol moment, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) de la UdL, revocar el consentiment facilitat i exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al DPD en la direcció establerta en la present Política o, bé, a la següent adreça de correu electrònic dgp@udl.cat.

Així mateix, l'usuari té dret a oposar-se al màrqueting directe.

En cas que l'usuari consideri que s'han vulnerat els seus drets també té dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control competent.

Procedència de les dades

En principi, les dades sempre procedeixen del titular d'aquests. En cas de rebre una comunicació per part de la UdL i no tenir constància d'haver-nos facilitat les seves dades, és possible que un tercer hagi usurpat el seu estat / identitat. En aquest cas, li preguem ens ho comuniqui a través dels mitjans facilitats en la present Política de Privacitat.

En aquest sentit, l'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d'un tercer, l'usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.